Содержание: Дар краля Звонимира
Место и время открытия: Юрандвор (Остров Крк, Хорватия), 1851.
Время изготовления: около 1100. г. (Ягич)

Важно отметить что плита повреждена не только от течения времени, но и из-за неправильного процесса реставрации (в начале).

Magna inscriptio vegliensis, Baskae
«Magna inscriptio vegliensis, Baskae» на Яндекс.Фотках

Литература

 • Ягич И. В. – Гардтгаузен В. Графика у славян. Энциклопедия славянской филологии (Под ред. И. В. Ягича), Вып. 3, СПБ, 1911. (с. 143-144; 237-238) [см.: byzantinorossica.org.ru]
 • Fučić, Branko: Glagoljski natpisi, JAZU, Zagreb, 1982. Str. 44. – 60 (файл: 32-40).
 •  Geitler, Leopold. Die albanesischen und slavischen Schriften. Wien: A. Hölder, 1883 (снимок плиты);
 • Moguš, Milan. “Kako pročitati baščansku ploču”. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, Vol.53 No.5 Prosinac 2006.
 • Kunčić, Meri. “Bašćanska ploča”. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, No.43, Listopad 2001.
 • Pešorda, Mile. “Baščanska ploča”. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, Vol.53 No.5 Prosinac 2006.
 • Margetić, Lujo. “O nekim osnovnim problemima Bašćanske ploče”. Croatica Christiana Periodica, Vol.31 No.60 Prosinac 2007.
 • Žubrinić, Darko. “Bašćanska ploča, dragi kamen hrvatske pismenosti“.  (01.06.2013.)
 • Šafařik, P. Památky hlaholského písemnictvi. Prag 1853. Dostavky k str. 20.
 • Kukuljević, Ivan. Izvjestje o putovanju kroz Dalmaciju u Napulj i Rim. Zagreb 1857, str. 6—7.
 • Rački, Franjo. Glagoljski nadpis na ploči u crkvi sv. Luci je kod nove Baške na otoku Krku. Neven, god. VII, Rijeka 1858, str. 251—252 i 266—268.
 • Crnčić, I. Krčke starine, II. Hrvatski napisi. Knji­ževnik II, Zagreb 1865, str. 9.
 • Kukuljević, Ivan. Putne uspomene iz Hrvatske, Dal­macije, Albanije, Krfa i Italije, VII. Zagreb 1873, str. 6.
 • Crnčić, I. Još oble glagolice na krčkom otoku. Sta­rine VII. Zagreb 1875, str. 10.
 • Rački, Franjo. Starohrvatski glagolski nadpis u crkva sv. Lucije kod Baške na Krku. Starine VII. Za­greb 1875, str. 130—136.
 • Rački, Franjo. Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium. Documenta historiae croaticae periodum antiquum illustrantia. Zagreb 1877, str. 487—489.
 • Crnčić, I. Još o glagolskom napisu u crkvi sv. Lucije u Draži bašćanskoj. Starine XX, Zagreb 1888, str. 33—49.
 • Rački, Franjo. Pripomenak, ibid., str. 49.
 • Strohal, R. Glagolski napis u crkvi sv. Lucije kod Baške na otoku Krku. Vjesnik hrv. arheol. dru­štva N. S. 12, Zagreb 1912, str. 8—11.
 • Jagić, Vatroslav. Hrvatska glagolska književnost, u B. Vod­nik, Povijest hrvatske književnosti, knj. I, str. 20. Zagreb 1913.
 • Šišić, Ferdo. Priručnik izvora hrvatske historije. Zagreb 1914.
 • Šišić, Ferdo. Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vla­dara. Zagreb 1925.
 • Štefanić, Vjekoslav. Pred kraljevskom pločom u Baški. Obzor. Zagreb 19. VIII. 1925.
 • Štefanić, Vjekoslav. Bašćanska ploča. Obzor br. 187. Zagreb 1934.
 • (I. Esih?), Jugoslavenska akademija… (vijest bez naslova i potpisa o prijenosu i razlozima prijenosa B. ploče u JAZU u Zagreb). Narodna starina XIII, str. 228—231 (tri slike). Zagreb 1934.
 • Barbalić, F. Bašćanska ploča. Narodne novine, br. 243—248. Zagreb 1934.
 • Kniewald, Bašćanska ploča u Zagrebu. Bogoslovska smotra XXII, br. 4, str. 383—389. Zagreb 1934.
 • Ivšić, Stjepan. Sveta Lucija u Jurandvoru i njezin dragi kamen. Jutarnji list, god. XXIII, br. 8115, str. 3. Zagreb 1934.
 • Vajs, Josef. Památná deska »Zvonimirova« v kostele sv. Lude u Bašky na Krku. Slovanská revue br. 1, str. 26—28. Prag 1934.
 • Štefanić, Vjekoslav. Opatija sv. Lucije u Baški i drugi benediktinski samostani na Krku. Croatia sacra god. VI, br. 11—12. Zagreb 1936.
 • Ivšić, Stjepan. Bašćanska ploča. Omladina, god. XXIII, str. 73—75. Zagreb 1940.
 • Stefanić, Vjekoslav. Bašćanska ploča. Hrvatska enciklo­pedija II. Zagreb 1941, str. 274—276.
 • Deželić, M. Bašćanska ploča i njeno konzervira­nje. Ljetopis Jugoslavenske akademije, knj. 54. Zagreb 1943.
 • Fučić, Branko. Sto godina Bašćanske ploče. Riječki list 4. XII. 1951.
 • Hamm, J. Datiranje glagoljskih tekstova. Radovi Staroslavenskog instituta I. Zagreb 1952, str. 22 — 28.
 • Barada, M. Hrvatsku vlasteoski feudalizam. Pre­davanja Jugoslavenske akademije. Zagreb 1953.
 • Štefanić, Vjekoslav. Bašćanska ploča, Enciklopedija Jugo­slavije I. Zagreb 1955, str. 384—387.
 • Fučić, Branko. Tragom starih spomenika — Bašćanska ploča. Bulletin Instituta za likovne umjetnosti JAZU, god. V, br. 1. Zagreb 1957.
 • Fučić, Branko. Bašćanska ploča kao arheološki predmet. Slovo 6—8 (Vajsov zbornik). Zagreb 1957, str. 247—262.
 • Fučić, Branko. Izvještaj o radovima u Jurandvoru kraj Baške na otoku Krku godine 1955. i 1957. Ljetopis JAZU, knj. 64. Zagreb 1960, str. 169—172.
 • Štefanić, Vjekoslav. Prvobitnoto slovensko pismo i najstarata glagolska epigrafika. U Zborniku: Slovenska pismenost. Naroden Muzej, Ohrid 1966, str. 27—28.
 • Moguš, Milan. Riječ-dvije o Bašćanskoj ploči (u po­vodu 890 godišnjice). Kolo 4, Matica Hrvatska, Zagreb, travanj 1967, str. 322—326.
 • Klaić, N. Nekoliko napomena o Bašćanskoj ploči. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, god. XV, br. 1—2. Zagreb 1969, str. 1—14.
 • Štefanić, Vjekoslav. Prvobitno slavensko pismo i najsta­rija glagoljska epigrafika. Slovo 18—19. Zagreb 1969, str. 33—35.
 • Bonifačić-Rožin, N. Zidine Zvanimirova i Bašćan­ska ploča. Krčki zbornik I. Krk 1970, str. 465.
 • Bratulić, Josip. Jedanaest stoljeća hrvatske književno­sti. Kritika 13. Zagreb 1971, str. 137—155.
 • Bonifačić-Rožin, N. Darovnica kralja Zvonimira opatiji sv. Lucije kod Baške na otoku Krku. 
 • Zbornik za narodni život i običaje, knj. 45. Zagreb 1971, str. 137—155.
 • Fučić, Branko. Najstariji hrvatski glagoljski natpisti. Slo­vo 21. Zagreb 1971, str. 237—242.
 • Fučić, Branko. Najstariji glagoljski natpisi. Istarska Da­nica 1972. Zagreb-Pazin 1971.
 • Hercigonja, Srednjovjekovna književnost (Po­vijest hrvatske književnosti sv. 2), str. 115—116 i pass. Zagreb 1976.
 • Fučić, Branko. Arhivski podatak o Bašćanskoj ploča. Ljetopis JAZU, knj. 78. Zagreb 1978, str. 573—576.
 • Fučić, Branko. Bašćanska ploča. U katalogu izložbe: Zagreb-riznica glagoljice. Zagreb 1978, str. 12—13.
 • Bratulić, Josip. O čitanju Bašćanske ploče. Istra, god. 16, br. 1—2. Pula 1978, str. 28—36.
Закрыть меню
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться