Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
КанHнъ молeбный ко прес™ёй бцdэ

Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμών πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ψαλμὸς 142 – Pал0мъ рм7в

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ Σου, ἐπάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου. ГDи, ўслhши моли1тву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслhши мS въ прaвдэ твоeй:
Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου Σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν Σου πᾶς ζῶν. и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй.
Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου· ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου. Ἐκάθισέν με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος· Ћкw погнA врaгъ дyшу мою2: смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: посади1лъ мS є4сть въ тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz вёка.
καὶ ἠκηδίασεν ἐπ’ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου. И# ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрдце моE.
Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων καὶ ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις Σου, ἐν ποιήμασιν τῶν χειρῶν Σου ἐμελέτων. Помzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю поучaхсz.
Διεπέτασα πρὸς Σέ τὰς χεῖράς μου· ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός Σοι. Воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2: душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ.
Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου. Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν Σου ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. Ск0рw ўслhши мS, гDи, и3зчезE дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t менє2, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ.
Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός Σου, ὅτι ἐπὶ Σοὶ ἤλπιςα. Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς Σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου. Слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ: скажи2 мнЁ, гDи, пyть, въ џньже пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2.
Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, ὅτι πρὸς σὲ κατέφυγον· И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи, къ тебЁ прибэг0хъ.
δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά Σου, ὅτι Σὺ εἶ ὁ Θεός μου. Τὸ πνεῦμά Σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ· Научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву.
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Σου, Κύριε, ζήσεις με. Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ Σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου. И$мене твоегw2 рaди, гDи, живи1ши мS прaвдою твоeю: и3зведeши t печaли дyшу мою2:
Καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου, καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου· ὅτι ἐγώ δοῦλός Σού εἰμι. и3 млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰ и3 погуби1ши вс‰ стужaющыz души2 моeй: ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.

Θεὸς Κύριος – БGъ гDь

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἠμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ: блгcвeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Ἦχος δ΄- Тропaрь бцdэ

Τῇ Θεοτόκῳ ἐκτενῶς νῦν προσδράμωμεν, ἁμαρτωλοὶ καὶ ταπεινοὶ, καὶ προσπέσωμεν ἐν μετανοίᾳ, κράζοντες ἐκ βάθους ψυχῆς· Δέσποινα, βοήθησον ἐφ’ ἠμῖν σπλαγχνισθεῖσα· σπεῦσον ἀπολλύμεθα ὑπὸ πλήθους πταισμάτων, μὴ ἀποστρέψῃς Σοῦς δούλους κενούς· Σὲ γὰρ καὶ μόνην ἐλπίδα κεκτήμεθα. Къ бцdэ прилёжнw нhнэ притецeмъ грёшніи и3 смирeнніи, и3 припадeмъ въ покаsніи зовyще и3з8 глубины2 души2: вLчце помози2, на ны2 милосeрдовавши: потщи1сz, погибaемъ t мн0жества прегрэшeній. не tврати2 тво‰ рабы6 тщы6, тs бо и3 є3ди1ну надeжду и4мамы.

Δόξα καὶ  νῦν – Слaва, и3 нhнэ

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.  Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Слaва, и3 нhнэ:
Οὐ σιωπήσωμεν ποτέ, Θεοτόκε, τὰς δυναστείας Σου λαλεὶν οἱ ἀνάξιοι· εἰ μὴ γὰρ Σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐρρύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων; Τίς δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα, ἐκ Σοῦ· Σοῦς γὰρ δούλους σῴζεις ἀεί, ἐκ παντοίων δεινῶν. Не ўмолчи1мъ никогдA бцdе, си6лы тво‰ глаг0лати недост0йніи: ѓще бо ты2 не бы2 предстоsла молsщи, кто2 бы нaсъ и3збaвилъ t толи1кихъ бёдъ; кт0 же бы сохрани1лъ до нhнэ своб0дны; не tстyпимъ вLчце t тебE, тво‰ бо рабы6 сп7сaеши при1снw t всsкихъ лю1тыхъ.

Ψαλμὸς 50 – pал0мъ н7

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνό μημά μου. Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчcти беззак0ніе моE.
Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2 и3 t грэхA моегw2 њчcти мS:
Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστιν διὰ παντός. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну.
Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν Σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις Σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2.
Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήμφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέν με ἡ μήτηρ μου. Сe бо, въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS.
Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι. Сe бо, и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премdрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2.
Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz.
Ἀκουτιεῖς με ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστᾶ τεταπεινωμένα. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе: возрaдуютсz кHсти смирє1нныz.
Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν Σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчcти.
Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ, б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.
Μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου Σου καὶ τὸ Πνεῦμα Σου τὸ Ἅγιόν μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2 и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2.
Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήρισόν με. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2 и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz.
Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς Σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ Σὲ ἐπιστρέψουσιν. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz.
Ρῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην Σου. И#збaви мS t кровeй, б9е, б9е сп7сeніz моегw2: возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй.
Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν Σου. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2.
Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжє1ніz не бlговоли1ши.
Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξ ουθενώσει. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ.
Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ιερουσαλημ. Ўбlжи2, гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz:
Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα· τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν Σου μόσχους. тогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й телцы2.

Καὶ ἀρχόμεθα τοῦ Κανόνος. Ἦχος πλ. δ΄.
И# канHнъ прес™hz бцdы, глaсъ }.

ᾨδὴ α΄- Пёснь №

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς, πρὸς σὲ καταφεύγω, σωτηρίαν ἐπιζητῶν· Ὦ Μῆτερ τοῦ Λόγου καὶ Παρθένε, τῶν δυσχερῶν καὶ δεινῶν με διάσωσον. Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ. Мн0гими содержи1мь напaстьми, къ тебЁ прибэгaю сп7сeніz и3скjй: q м™и сл0ва и3 дв7о, t тsжкихъ и3 лю1тыхъ мS сп7си2!
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. Παθῶν με ταράττουσι προςβολαί, πολλῆς ἀθυμίας, ἐμπιπλῶσαί μου τὴν ψυχήν· εἰρήνευσον, Κόρη, τῇ γαλήνῃ, τῇ τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ σου, Πανάμωμε. Страстeй мS смущaютъ прил0зи, мн0гагw ўнhніz и3сп0лнити мою2 дyшу: ўмири2 nтрокови1це, тишин0ю сн7а и3 бGа твоегw2 всенепор0чнаz.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Σωτῆρα τεκοῦσά Σε καὶ Θεόν, δυσωπῶ, Παρθένε, λυτρωθῆναί με τῶν δεινῶν· Σοὶ γὰρ νῦν προσφεύγων ἀνατείνω, καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὴν διάνοιαν. Слaва: Сп7са р0ждшую тS и3 бGа, молю2 дв7о, и3збaвитисz ми2 лю1тыхъ: къ тебё бо нhнэ прибэгaz, простирaю и3 дyшу и3 помышлeніе.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Νοσοῦντα τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, ἐπισκοπῆς θείας, καὶ προνοίας τῆς παρὰ Σοῦ, ἀξίωσον, μόνη Θεομῆτορ, ὡς ἀγαθὴ ἀγαθοῦ τὲ λοχεύτρια. И# нhнэ: Недyгующа тёломъ и3 душeю, посэщeніz б9eственнаго, и3 промышлeніz t тебE спод0би є3ди1на бGом™и, ћкw бlгaz, бlгaгw же роди1тельнице.

ᾨδὴ γ΄ – Пёснь G

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. Προστασίαν καὶ σκέπην, ζωῆς ἐμῆς τίθημι, Σέ, Θεογεννῆτορ, Παρθένε· Σύ με κυβέρνησον, πρὸς τὸν λιμένα σου, τῶν ἀγαθῶν ἡ αἰτία, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, μόνη πανύμνητε. Предстaтельство и3 покр0въ жи1зни моеS полагaю тS, бGороди1тельнице дв7о, тh мz њкорми2 ко пристaнищу твоемY, бlги1хъ вин0внаz, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1на всепётаz.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. Ἱκετεύω, Παρθένε, τὸν ψυχικὸν τάραχον, καὶ τῆς ἀθυμίας τὴν ζάλην, διασκεδᾶσαι μου· Σὺ γᾶρ, Θεόνυμφε, τὸν ἀρχηγὸν τῆς γαλήνης, τὸν Χριστὸν ἐκύησας, μόνη πανάχραντε. Молю2 дв7о, душeвное смущeніе, и3 печaли моеS бyрю разори1ти: тh бо бGоневёстнаz, начaльника тишины2 хrтA родилA є3си2, є3ди1на пречcтаz.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Εὐεργέτην τεκοῦσα, τὸν τῶν καλῶν αἴτιον, τῆς εὐεργεσίας τὸν πλοῦτον, πάσιν ἀνάβλυσον· πάντα γὰρ δύνασαι, ὡς δυνατὸν ἐν ἰσχύϊ, τὸν Χριστὸν κυήσασα, Θεομακάριστε. Слaва: Бlгодётелz р0ждши д0брыхъ вин0внаго, бlгодэsніz богaтство всBмъ и3сточи2: вс‰ бо м0жеши, ћкw си1льнаго въ крёпости хrтA р0ждши, бGобlжeннаz.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Χαλεπαῖς ἀρρωστίαις, καὶ νοσεροῖς πάθεσιν, ἐξεταζομένῳ, Παρθένε, Σύ μοι βοήθησον· τῶν ἰαμάτων γάρ, ἀνελλιπῆ Σε γινώσκω, θησαυρὸν, Πανάμωμε, τὸν ἀδαπάνητον. И# нhнэ: Лю1тыми недyги, и3 болёзненными страстьми2 и3стzзaему, дв7о, тh ми помози2. и3сцэлeній бо неwскyдное тS знaю сокр0вище пренепор0чнаz, неиждивaемое.
Διάσωσον, ἀπὸ κινδύνων τοὺς δούλους Σου, Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ Θεόν εἰς Σὲ καταφεύγομεν, ὡς ἄρρηκτον τεῖχος καὶ προστασίαν. Сп7си2 t бёдъ рабы6 тво‰ бцdе, ћкw вси2 по бз7э къ тебЁ прибэгaемъ, ћкw неруши1мэй стэнЁ и3 предстaтельству.
Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος. При1зри бlгосeрдіемъ всепётаz бцdе, на моE лю1тое тэлесE њѕлоблeніе, и3 и3сцэли2 души2 моеS болёзнь.

Ελέησον ημάς ο Θεός

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος Σου, δεόμεθα Σου, επάκουσον και ελέησον.
Κύριε ελέησον (3)
Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Κύριε ελέησον (3)
Еще молимся о благочестивых и православных христианах
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (τοῦ δεῖνος).
Κύριε ελέησον (3)
Е#щE м0лимсz њ ґрхіепjскопэ (и4м>къ) Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ Πατρός καί Καθηγουμένου ημών Εμιλιάνο ιερομονάχου καί πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.
Κύριε ελέησον (3)
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν ἀδερφῶν ἡμῶν, τῶν Ἱερέων, Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων σονδον καὶ Μοναχῶν, καὶ πάσης τὴς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.
Κύριε ελέησον (3)
Е#щE м0лимсz њ брaтіи нaшей, честнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ, њ всeй во хrтЁ брaтіи нaшей.
Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς εἰῶνας τῶν αἰώνων.
 Ἀμήν.
Ћкw ми1лостивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.

Κάθισμα  Ἦχος Β΄. Τὰ ἄνω ζητῶν. – Тропaрь, глaсъ в7

Πρεσβεία θερμή, καὶ τεῖχος ἀπροσμάχητον, ἐλέους πηγή, τοῦ κόσμου καταφύγιον, ἐκτενὼς βοῶμέν Σοι· Θεοτόκε Δέσποινα, πρόφθασον, καὶ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, ἡ μόνη ταχέως προστατεύουσα. Молeніе тeплое, и3 стэнA неwбори1маz, млcти и3ст0чниче, мjрови прибёжище, прилёжнw вопіeмъ ти2: бцdе вLчце, предвари2, и3 t бёдъ и3збaви нaсъ, є3ди1на вск0рэ предстaтельствующаz.

ᾨδὴ Δ΄- Пёснь д7

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. Tῶν παθῶν μου τὸν τάραχον, ἡ τὸν κυβερνήτην τεκοῦσα Κύριον, καὶ τὸν κλύδωνα κατεύνασον, τῶν ἐμῶν πταισμάτων, Θεονύμφευτε. Страстeй мои1хъ смущeніе, к0рмчію р0ждшаz гDа, и3 бyрю ўтиши2 мои1хъ прегрэшeній, бGоневёстнаz.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. Εὐσπλαγχνίας τὴν ἄβυσσον, ἐπικαλουμένω τῆς σῆς παράσχου μοί, ἡ τὸν εὔσπλαγχνον κυήσασα, καὶ Σωτήρα πάντων, τῶν ὑμνούντων Σέ. Млcрдіz твоегw2 бeздну призывaющу, подaждь ми2, ћже бlгосeрдаго р0ждшаz, и3 сп7са всёхъ пою1щихъ тS.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Ἀπολαύοντες, Πάναγνε, τῶν Σῶν δωρημάτων εὐχαριστήριον, ἀναμέλπομεν ἐφύμνιον, οἱ γινώσκοντές Σε Θεομήτορα. Наслаждaющесz пречcтаz, твои1хъ даровaній, бlгодaрственное воспэвaемъ пёніе, вёдуще тS бGом™рь.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Οἱ ἐλπίδα καὶ στήριγμα, καὶ τῆς σωτηρίας τεῖχος ἀκράδαντον, κεκτημένοι Σέ, Πανύμνητε, δυσχερείας πάσης, ἐκλυτρούμεθα. И# нhнэ: Надeжду и3 ўтверждeніе, и3 сп7сeніz стёну недви1жиму, и3мyще тS всепётаz, неуд0бства всsкагw и3збавлsемсz.

ᾨδὴ Ε΄- Пёснь є7

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. Ἔμπλησον, Ἁγνή, εὐφροσύνης τὴν καρδίαν μου, τὴν Σὴν ἀκήρατον διδοῦσα χαράν, τῆς εὐφροσύνης, ἡ γεννήσασα τὸν αἴτιον. И#сп0лни чcтаz, весeліz сeрдце моE, твою2 нетлённую даю1щи рaдость, весeліz р0ждшаz вин0внаго.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. Λύτρωσαι ἡμᾶς, ἐκ κινδύνων, Θεοτόκε Ἁγνή, ἡ αἰωνίαν τεκοῦσα λύτρωσιν, καὶ τὴν εἰρήνην, τὴν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν. И#збaви нaсъ t бёдъ, бцdе чcтаz, вёчное р0ждши и3збавлeніе, и3 ми1ръ всsкъ ќмъ преимyщій.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Λῦσον τὴν ἀχλύν, τῶν πταισμάτων μου, Θεόνυμφε, τῷ φωτισμῷ τῆς Σῆς λαμπρότητος, ἡ φῶς τεκοῦσα, τὸ θεῖον καὶ προαιώνιον. Слaва: Разрэши2 мглY прегрэшeній мои1хъ, бGоневёсто, просвэщeніемъ твоеS свётлости, свётъ р0ждшаz б9eственный и3 превёчный.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ἴασαι Ἁγνή, τῶν παθῶν μου τὴν ἀσθένειαν, ἐπισκοπῆς Σου ἀξιώσασα, καὶ τὴν ὑγείαν, τὴ πρεσβείᾳ Σου παράσχου μοί. И# нhнэ: И#сцэли2 чcтаz, души2 моеS неможeніе, посэщeніz твоегw2 спод0бльшаz, и3 здрaвіе мlтвами твои1ми подaждь ми2.

ᾨδὴ Σ΄- Пёснь ѕ7

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. Θανάτου καὶ τῆς φθορὰς ὡς ἔσωσεν, ἑαυτὸν ἐκδεδωκὼς τῷ θανάτῳ, τὴν τῇ φθορᾷ καὶ θανάτω μου φύσιν, κατασχεθείσαν, Παρθένε, δυσώπησον, τὸν Κύριόν Σου καὶ Υἱόν, τῆς ἐχθρῶν κακουργίας μὲ ρύσασθαι. Смeрти и3 тли2 ћкw спaслъ є4сть, сaмъ сS и3здaвъ смeрти, тлёніемъ и3 смeртію моE є3стество2 ћто бhвшее, дв7о моли2 гDа и3 сн7а твоего2, врагHвъ ѕлодёйствіz мS и3збaвити.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. Προστάτιν Σε τῆς ζωῆς ἐπίσταμαι, καὶ φρουρᾶν ἀσφαλεστάτην Παρθένε, τῶν πειρασμῶν διαλύουσαν ὄχλον, καὶ ἐπηρείας δαιμόνων ἐλαύνουσαν· καὶ δέομαι διαπαντός, ἐκ φθορᾶς τῶν παθῶν μου ρυσθῆναι μέ. Предстaтельницу тS животA вёмъ, и3 храни1тельницу твeрду дв7о, и3 напaстей рэшaщу молвы6, и3 нал0ги бэсHвъ tгонsющу, и3 молю1сz всегдA, t тли2 страстeй мои1хъ и3збaвити мS.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Ως τεῖχος καταφυγῆς κεκτήμεθα, καὶ ψυχῶν Σὲ παντελῆ σωτηρίαν, καὶ πλατυσμὸν ἐν ταὶς θλίψεσι, Κόρη, καὶ τῷ φωτί Σου ἀεὶ ἀγαλλόμεθα. Ὦ Δέσποινα, καὶ νῦν ἡμᾶς, τῶν παθῶν καὶ κινδύνων διάσωσον. Слaва: Ћкw стёну прибёжища стzжaхомъ и3 дyшъ всесовершeнное сп7сeніе, и3 прострaнство въ ск0рбехъ, nтрокови1це: и3 просвэщeніемъ твои1мъ при1снw рaдуемсz. q вLчце, и3 нhнэ нaсъ t страстeй и3 бёдъ сп7си2!
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ἐν κλίνῃ νῦν ἀσθενῶν κατάκειμαι, καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις τῇ σαρκί μου, ἀλλ’ ἡ Θεὸν καὶ Σωτῆρα τοῦ κόσμου, καὶ τὸν λυτῆρα τῶν νόσων κυήσασα, Σοῦ δέομαι τῆς Ἀγαθῆς, ἐκ φθορὰς νοσημάτων ἀνάστησον. И# нhнэ: На nдрЁ нhнэ немощствyzй лежY, и3 нёсть и3сцэлeніz пл0ти моeй: но бGа и3 сп7са мjру, и3 и3збaвителz недyгwвъ р0ждшаz, тебЁ молю1сz бlг0й: t тли2 нед{гъ возстaви мS.
Διάσωσον, ἀπὸ κινδύνων, τοὺς δούλους σου, Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ Θεόν, εἰς σὲ καταφεύγομεν, ὡς ἄρρηκτον τεῖχος καὶ προστασίαν.
Ἄχραντε, ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύτως, ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα, δυσώπησον, ὡς ἔχουσα μητρικὴν παρρησίαν.

Ελέησον ημάς ο Θεός

Κοντάκιον Ἦχος Β΄- Кондaкъ, глaсъ ѕ7

Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε, Μὴ παρίδης ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς· ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων Σοί· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἰκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων Σε. Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы, но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw бцdе, чтyщихъ тS.

Προκείμενον

Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ. ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ.
Στίχ. Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε, καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου, καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου, καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου, καὶ ἐπιθυμήσει ὁ Βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου. Стjхъ: Слhши, дщи2, и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE, и3 забyди лю1ди тво‰ и3 д0мъ nтцA твоегw и3 возжелaетъ цRь добр0ты твоеS.
Tοὺ ὀνόματός Σου μνησθήσομαι ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ. ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ.

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου, τὸ Ἀνάγνωσμα-

Ἐν ταῖς ἡμέαις ἐκείναις, ἀναστᾶσα Μαριὰμ, ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν Ἰούδα, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου, καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ. Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν τὴ κοιλίᾳ Αὐτῆς· καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος  Ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ, καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ, καὶ εἶπεν· Εὐλογημένη Σῦ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας Σου. Καὶ πόθεν μοὶ τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρὸς μέ; Ἰδοὺ γάρ, ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ Σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. Καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι  ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ Κυρίου. Καὶ εἶπε Μαριάμ· Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πvεύμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτήρι μου. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴv ταπείvωσιν τῆς δούλης Αὐτοῦ· ἰδοὺ γάρ, ἀπὸ τοῦ νῦv μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γεvεαί. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ Δυvατός, καὶ ἅγιοv τὸ τὸ ὄvομα Αὐτού. Ἔμεινε δὲ Μαριὰμ σὺv αὐτῇ ὡσεὶ μῆvας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκοv αὐτῆς. Во дни6 џны, востaвши маріaмъ, и4де въ гHрнzz со тщaніемъ во грaдъ їyдовъ. И# вни1де въ д0мъ захaріинъ, и3 цэловA є3лісавeтъ. И# бhсть, ћкw ўслhша є3лісавeтъ цэловaніе мRjино, взыгрaсz младeнецъ во чрeвэ є3S: и3 и3сп0лнисz д¦а с™а є3лісавeтъ. И# возопи2 глaсомъ вeліимъ, и3 речE: бlгословeна ты2 въ женaхъ, и3 бlгословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2. И# tкyду мнЁ сіE, да пріи1де м™и гDа моегw2 ко мнЁ; Сe бо ћкw бhсть глaсъ цэловaніz твоегw2 во ќшію моeю, взыгрaсz младeнецъ рaдощами во чрeвэ моeмъ. И# бlжeнна вёровавшаz, ћкw бyдетъ совершeніе глагHланнымъ є4й t гDа. И# речE маріaмъ: вели1читъ душA моS гDа, и3 возрaдовасz д¦ъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ. Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS: сe бо t нhнэ ўбlжaтъ мS вси2 р0ди. Ћкw сотвори2 мнЁ вели1чіе си1льный, и3 с™о и4мz є3гw2. Пребhсть же маріaмъ съ нeю ћкw три2 мцcы, и3 возврати1сz въ д0мъ св0й.
Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ

Δόξα… Καὶ νῦνСлaва и3 ны1нэ

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Πάτερ, Λόγε, Πνεῦμα, Τριὰς ἡ ἐν Μονάδι, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ταὶς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. Мlтвами бцdы, млcтиве, њчи1сти мн0жєства согрэшeній нaшихъ.
(Ἔπειτα). Ἐλέησον μέ, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. Тaже: Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедрHтъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE.

Ἦχος πλ. Β΄. Ὅλην ἀποθέμενοι – Стіхи6ра, глaсъ ѕ7

Μὴ καταπιστεύςῃς μέ, ἀνθρωπίνῃ προστασία, Παναγία Δέσποινα, ἀλλὰ δέξαι δέησιν τοῦ ἱκέτου Σου· θλῖψις γὰρ ἔχει με, φέρειν οὐ δύναμαι, τῶν δαιμόνων τὰ τοξεύματα· σκέπην οὐ κέκτημαι, οὐδὲ ποὺ προσφύγω ὁ ἄθλιος, πάντοθεν πολεμούμενος, καὶ παραμυθίαν οὐκ ἔχω πλήν Σου· Δέσποινα τοῦ κόσμου, ἐλπὶς καὶ προστασία τῶν πιστῶν, μή μου παρίδῃς τὴν δέησιν, τὸ συμφέρον ποίησον. Не ввёри мS человёческому предстaтельству, прес™az вLчце, но пріими2 молeніе рабA твоегw2: ск0рбь бо њбдержи1тъ мS, терпёти не могY дeмwнскагw стрэлsніz, покр0ва не и4мамъ, нижE гдЁ прибёгну nкаsнный, всегдA побэждaемь, и3 ўтэшeніz не и4мамъ, рaзвэ тебE вLчце мjра: ўповaніе и3 предстaтельство вёрныхъ, не прeзри молeніе моE, полeзно сотвори2.
Οὐδεὶς προστρέχων ἐπὶ Σοί, κατῃσχυμμένος ἀπὸ Σοῦ ἐκπορεύεται, ἁγνὴ Παρθένε Θεοτόκε, ἀλλ’ αἰτεῖται τὴν χάριν, καὶ λαμβάνει τὸ δώρημα, πρὸς τὸ συμφέρον τῆς αἰτήσεως.
Μεταβολὴ τῶν θλιβομένων, ἀπαλλαγὴ τῶν ἀσθενούντων ὑπάρχουσα, Θεοτόκε Παρθένε, σῷζε πόλιν καὶ λαόν, τῶν πολεμουμένων ἡ εἰρήνη, τῶν χειμαζομένων ἡ γαλήνη, ἡ μόνη προστασία τῶν πιστῶν.

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν Σου· Спаси2, б9е, лю1ди тво‰, и3 благослови2 достоsніе твоE,
ἐπίσκεψαι τὸν κόσμον Σου ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς· посэти2 мjръ тв0й ми1лостію и3 щедр0тами,
ὕψωσον κέρας Χριστιανῶν ὀρθοδόξων возвhси р0гъ хrтіaнъ правослaвныхъ,
καὶ κατάπεμψον ἐφ’ ἡμᾶς τὰ ἐλέη Σου τὰ πλούσια· и3 низпосли2 на ны2 ми1лwсти тво‰ бwгaтыz,
πρεσβείαις τῆς πανάχραντου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας· моли1твами всепречcтыz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мRjи:
δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ· си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA:
προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων δυνάμεων ἀσωμάτων, предстaтельствы чcтнhхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ:
ἱκεσίαις τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου· чcтнaгw слaвнагw прор0ка, предтeчи и3 кrти1телz їwaнна:
τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων· с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ:
τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν, μεγάλων ιεραρχῶν καὶ οἰκουμενικῶν διδασκάλων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου· и5же во с™hхъ nц7ъ нaшихъ, и3 вселeнскихъ вели1кихъ ўчи1телей и3 с™и1телей, васjліа вели1кагw, григ0ріа бGосл0ва и3 їwaнна златоyстагw:
τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νικολάου, ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, и4же во с™hхъ nц7A нaшегw ніколaа, ґрхіепcкпа мmрлmкjйскагw, чудотв0рца: <…>
τοῦ θαυματουργοῦ· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων· с™hхъ слaвныхъ и3 добропобёдныхъ мyченикwвъ,
τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν· препод0бныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ,
τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακείμ καὶ Ἄννης· с™hхъ и3 прaведныхъ бGоoц7ъ їwакjма и3 ѓнны,
τοῦ ἁγίου (τῆς ἡμέρας) и3 с™aгw [и4м>къ, є3гHже є4сть хрaмъ, и3 є3гHже є4сть дeнь],
καὶ πάντων Σου τῶν Ἁγίων. и3 всёхъ с™hхъ:
Ἱκετεύομέν Σε, μόνε πολυέλεε Κύριε· ἐπάκουσον ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν δεομένων Σου καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. м0лимъ тS, многоми1лостиве гDи, ўслhши нaсъ грёшныхъ, молsщихсz тебЁ, и3 поми1луй нaсъ.
Κύριε λέησον (12) Гдcи, поми1луй, в7i.
Ἐλέει καί οἰκτιρμοῖς καί φιλανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ μεθ’ οὗ εὐλογητός εἶ, σύν τῷ παναγίῳ καί ἀγαθῷ καί ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Бlгодaтію и3 щедр0тами и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw сн7а твоегw2, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

ᾨδὴ Ζ΄- Пёснь з7

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. Τὴν ἡμῶν σωτηρίαν, ὡς ἠθέλησας Σῶτερ, οἰκονομήσασθαι, ἐν μήτρᾳ τῆς Παρθένου, κατῴκησας τῷ κόσμῳ, Ἣν προστάτιν ἀνέδειξας· Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν Θεός, εὐλογητὸς εἶ. Нaше сп7сeніе ћкоже восхотёлъ є3си2, сп7се, ўстр0ити, во ўтр0бу дв7ыz всели1лсz є3си2, ю4же мjру предстaтельницу показaлъ є3си2: nтє1цъ нaшихъ, б9е, бlгословeнъ є3си2.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. Θελητὴν τοῦ ἐλέους, Ὃν ἐγέννησας, Μῆτερ ἁγνὴ δυσώπησον, ρυσθῆναι τῶν πταισμάτων, ψυχῆς τὲ μολυσμάτων, τοὺς ἐν πίστει κραυγάζοντας· Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν Θεός, εὐλογητὸς εἶ. Воли1телz ми1лости, є3г0же родилA є3си2 м™и чcтаz, ўмоли2 и3збaвитисz t прегрэшeній и3 душeвныхъ сквeрнъ, вёрою зовyщымъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Θησαυρὸν σωτηρίας, καὶ πηγὴν ἀφθαρσίας, τὴν Σὲ κυήσασαν, καὶ πύργον ἀσφαλείας, καὶ θύραν μετανοίας, τοὶς κραυγάζουσιν ἔδειξας· Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν Θεός, εὐλογητὸς εἶ. Слaва: Сокр0вище сп7сeніz и3 и3ст0чникъ нетлёніz тS р0ждшую, и3 ст0лпъ ўтверждeніz, и3 двeрь покаsніz зовyщымъ показaлъ є3си2: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Σωμάτων μαλακίας, καὶ ψυχῶν ἀρρωστίας, Θεογεννήτρια, τῶν πόθῳ προσιόντων, τῇ σκέπῃ Σου τῇ θείᾳ, θεραπεύειν ἀξίωσον, ἡ τὸν Σωτήρα Χριστόν, ἠμῖν ἀποτεκοῦσα. И# нhнэ: Тэлє1сныz слaбwсти и3 душє1вныz недyги, бGороди1тельнице, люб0вію приступaющихъ къ кр0ву твоемY, дв7о, и3сцэли1ти спод0би, сп7са хrтA нaмъ р0ждшаz.

ᾨδὴ Η΄- Пёснь }

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. Τοὺς βοηθείας τῆς παρὰ σοῦ δεομένους, μὴ παρίδῃς Παρθένε, ὑμνοῦντας, καὶ ὑπερυψοῦντας Σέ, Κόρη, εἰς αἰώνας. П0мощи ћже t тебE трeбующыz, не прeзри, дв7о, пою1щыz и3 превозносsщыz тS во вёки.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. Τῶν Ἰαμάτων τὸ δαψιλές, ἐπιχέεις τοὶς πιστῶς ὑμνοῦσί Σε Παρθένε, καὶ ὑπερυψοῦσι, τὸν ἄφραστόν Σου τόκον. Неможeніе души2 моеS и3сцэлsеши и3 тэлє1сныz болBзни, дв7о, да тS прослaвлю, чcтаz, во вёки.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Τὰς ἀσθενείας μου τῆς ψυχῆς ἰατρεύεις, καὶ σαρκὸς τὰς ὀδύνας, Παρθένε, ἵνα Σὲ δοξάζω τὴν Κεχαριτωμένην. Слaва: И#сцэлeній богaтство и3зливaеши вёрнw пою1щымъ тS, дв7о, и3 превозносsщымъ неизречeнное твоE ржcтво2.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Τῶν πειρασμῶν Σὺ τὰς προσβολὰς ἐκδιώκεις, καὶ παθῶν τὰς ἑφόδους Παρθένε· ὅθεν Σὲ ὑμνοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰώνας. И# нhнэ: Напaстей ты2 прил0ги tгонsеши и3 страстeй нах0ды дв7о: тёмже тS поeмъ во вс‰ вёки.

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον

Τὸν Βασιλέα τῶν οὐρανῶν, Ὃν ὑμνοῦσι στρατιαὶ τῶν Ἀγγέλων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

ᾨδὴ Θ΄- Пёснь f7

Ερμς. Κυρίως Θεοτόκον, Σ μολογομεν, ο δι σο σεσωσμένοι, Παρθένε γνή, σν σωμάτοις χορείαις, σ μεγαλύνοντες. Їрм0съ: Вои1стинну бGор0дицу тS и3сповёдуемъ, сп7сeніи тоб0ю, дв7о чcтаz, съ безпл0тными ли1ки тS величaюще.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. Ροήν μου τῶν δακρύων, μὴ ἀποποιήσης, ἡ τὸν παντὸς ἐκ προσώπου πᾶν δάκρυον, ἀφῃρηκότα Παρθένε, Χριστὸν κυήσασα. Т0ка слeзъ мои1хъ не tврати1сz, ћже t всsкагw лицA всsку слeзу teмшаго, дв7о, хrтA р0ждшаz.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. Χαρᾶς μου τὴν καρδίαν, πλήρωσον, Παρθένε, ἡ τῆς χαρᾶς δεξαμένη τὸ πλήρωμα, τῆς ἁμαρτίας τὴν λύπην, ἐξαφανίσασα. Рaдости моE сeрдце и3сп0лни, дв7о, ћже рaдости пріeмшаz и3сполнeніе, грэх0вную печaль потреблsющи.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. Λιμὴν καὶ προστασία, τῶν Σοὶ προσφευγόντων, γενοῦ Παρθένε, καὶ τεῖχος ἀκράδαντον, καταφυγή τε καὶ σκέπη, καὶ ἀγαλλίαμα. Пристaнище и3 предстaтельство тебЁ прибэгaющихъ бyди, дв7о, и3 стэнA неруши1маz, прибёжище же и3 покр0въ, и3 весeліе.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Φωτός σου ταὶς ἀκτῖσι, λάμπρυνον Παρθένε, τὸ ζοφερὸν τῆς ἀγνοίας διώκουσα, τοὺς εὐσεβὼς Θεοτόκον, Σὲ καταγγέλλοντας. Слaва: Свёта твоегw2 зарsми просвэти2. дв7о, мрaкъ невёдэніz tгонsщи, бlговёрнw бцdу тS и3сповёдающихъ.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Κακώσεως ἐν τόπῳ, τῷ τῆς ἀσθενείας, ταπεινωθέντα, Παρθένε, θεράπευσον, ἐξ ἀρρωστίας εἰς ρώσιν, μετασκευάζουσα. И# нhнэ: На мёстэ њѕлоблeніz нeмwщи смири1вшагwсz, дв7о, и3сцэли2, и3з8 нездрaвіz во здрaвіе претворsющи.

Μεγαλυνάρια

Ἄξιον ἐστὶν ὡς ἀληθώς, μακαρίζειν Σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον, καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν· τὴν ὄντως Θεοτόκον Σὲ μεγαλύνομεν. Дост0йно є4сть, ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу,  приснобlжeнную и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw.  чcтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.
Τὴν ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν, καὶ καθαρωτέραν λαμπηδόνων ἠλιακῶν, τὴν λυτρωσαμένην ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας, τὴν Δέσποιναν τοῦ κόσμου, ὕμνοις τιμήσωμεν. Вhшшую нб7съ и3 чи1стшую свётлостей с0лнечныхъ, и3збaвльшую нaсъ t клsтвы, вLчцу мjра пёсньми почти1мъ.
Ἀπὸ τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν, ἀσθενεῖ τὸ σῶμα, ἀσθενεῖ μου καὶ ἡ ψυχή· πρὸς Σὲ καταφεύγω τὴν Κεχαριτωμένην· ἐλπὶς ἀπηλπισμένων, Σῦ μοὶ βοήθησον. T мн0гихъ мои1хъ грэхHвъ немощствyетъ тёло, немощствyетъ и3 душA моS: къ тебЁ прибэгaю, бlгодaтнэй, надeждо ненадeжныхъ, тh ми помози2.
Δέσποινα καὶ μήτηρ τοῦ Λυτρωτοῦ, δέξαι παρακλήσεις, ἀναξίων Σῶν ἱκετῶν, ἵνα μεσιτεύσης πρὸς τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα· ὦ Δέσποινα, τοῦ κόσμου γενοῦ μεσίτρια. ВLчце и3 м™и и3збaвителz, пріими2 молeніе недост0йныхъ р†бъ твои1хъ, да ходaтайствуеши къ р0ждшемусz t тебE: q вLчце мjра, бyди ходaтаица!
Ψάλλομεν προθύμως σοὶ τὴν ᾠδήν, νὺν τῇ πανυμνήτω, Θεοτόκῳ χαρμονικῶς· μετὰ τοῦ Προδρόμου, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, δυσώπει, Θεοτόκε, τοῦ οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς. Поeмъ прилёжнw тебЁ пёснь нhнэ всепётой бцdэ рaдостнw, со п®тeчею, и3 всёми с™hми, моли2 бцdе, є4же ўщeдрити ны2.
῎Αλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν, τῶν μὴ προσκυνούντων τὴν Εἰκόνα σου τὴν Σεπτήν, τὴν ἱστορηθεῖσαν ὑπὸ τοῦ ᾽Αποστόλου Λουκᾶ  ἱερωτάτου, τὴν ῾Οδηγήτριαν.
Τὴν ῾Αγίαν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἐκ τῆς Παρθένου προσκυνήσωμεν οἱ πιστοί, ἀναγεννηθέντες καὶ υἱοθετηθέντες   Πατρὶ Αὑτοῦ τῷ Θείῳ καἰ Παντοκράτορι.
Τὴν ῾Αγίαν πάντες ῾Υπαπαντήν, ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ μας προσκυνήσωμεν εὐλαβῶς Μητρός Του Παναγίας, ἁγνῆς Παγκάλου Κόρης, Κυρίαν Θεοτόκον δοξολογήσωμεν.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν, ἀδελφοί, τὴν εὐλογημένην Παναγίαν μας Μαριάμ, σὺν ταῖς δυσὶ ᾽Αποστόλοις Φωτεινῇ τε καὶ Θέκλῃ, Μαρίνῃ, Αἰκατερίνῃ παρθενομάρτυσι.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν, ἀδελφοί, ῾Ιερὰν εἰκόνα Νικολάου θαυματουργοῦ, πατρός μας ποιμενάρχου ῾Αγίου ῾Ιεράρχου,   προστάτου τῆς ζωῆς μας, ὡς καὶ ψυχῆς μεσίτου, ἀγρύπνου φύλακος.
Τῶν ῾Αγίων Πάντων τε προσευχῶν, πρεσβειῶν, οἰκτίρμον, ἀναξίων μας Σ’ ἱκετῶν. Δέχου, Χριστέ μου Σῶτερ, ἱκεσιῶν Μητρός Σου, ἀχράντου Παναγίας, θερμάς μας παρακλήσεις ἐκ βάθους τῆς καρδίας, ὡς Μόνος Εὔσπλαγχνος.
Πάσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες, μετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς. Вс‰ ѓгGлwвъ вHинства, п®тeче гDнь, ґпcлwвъ двоенадесsтице, с™jи вси2 съ бцdею сотвори1те мlтву, во є4же сп7сти1сz нaмъ.

Ἅγιος ὁ Θεός – Ст7ы1й бж7е * Πάτερ ἡμῶν – Џ§е нaшъ

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ´). Ст7ы1й бж7е, ст7ы1й крёпкій, ст7ы1й безсме1ртный, поми1луй на1съ, три1жды.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Сла1ва o6ц7у2, и3 сн7у, и ст7о1му дх7у, и ны1нэ и прcнw, и3 во вёки вэкw1въ. А6ми1нь.
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. Прест7а1я трbце, поми1луй на1съ: гдcи, w6чcти грэхи2 на1ша: влdко, прости2 беззакw1ніz на6ша: ст7ы1й, посэти2 и3 и3сцэли2 не1моwщи на1шz, и4мене твоегw2 ра1ди.
Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Гдcи, поми1луй, три1жды. Сла1ва, и3 ны1нэ.
Πάτερ μν Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·γενηθήτω τὸ θέλημά σου,·ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ἀμην Џ§е нaшъ, и4же є3си на нб7се1хъ; да ст7и1тсz и4мz твое2, да пріи1детъ црcтвіе твое2, да бу1детъ во1лz твоz1, я4ко на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ на1шъ насу1щный да1ждь на1мъ дне1сь: и3 w6ста1ви на1мъ до1лги на1ша, я4коже и3 мы2 w6ставлz1емъ должникw1мъ на1шымъ: и3 не введи2 на1съ во и3скуше1ніе, но и3зба1ви на1съ t лука1вагw.

Τροπάρια. Ἦχος πλ. Β΄

Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς· πάσης γὰρ ἀπολογίας ἀποροῦντες, ταύτην σοὶ τὴν ἰκεσίαν, ὡς Δεσπότη, οἱ ἁμαρτωλοὶ προςφέρομεν. Ἐλεῆσον ἡμᾶς. Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: всsкагw бо tвёта недоумёюще, сію1 ти мlтву ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ: поми1луй нaсъ.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίθαμεν, μὴ ὀργισθῇς ἠμὶν σφόδρα, μηδὲ μνησθῇς τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν· ἀλλ’ ἐπίβλεψον καὶ νύν, ὡς εὔσπλαγχνος, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν· Σῦ γᾶρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς λαός Σου· πάντες ἔργα χειρῶν σου, καὶ τὸ ὄνομά σου ἐπικεκλήμεθα. Слaва: ГDи, поми1луй нaсъ, на тs бо ўповaхомъ, не прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2, нижE помzни2 беззак0ній нaшихъ: но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви ны2 t врагHвъ нaшихъ. тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2, вси2 дэлA рукY твоeю, и3 и4мz твоE призывaемъ.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην ἄνοιξον ἠμίν, εὐλογημένη Θεοτόκε· ἐλπίζοντες εἰς Σέ, μὴ ἀστοχήσωμεν· ρυσθείημεν διὰ Σοῦ τῶν περιστάσεων. Σῦ γᾶρ εἶ ἡ σωτρηρία τοῦ γένους τῶν χριστιανῶν. И# нhнэ: Милосeрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ бlгословeннаz бцdе, надёющіисz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: тh бо є3си2 спасeніе р0да хрістіaнскагw.

Ελέησον ημάς ο Θεός

Ἐξαποστειλάρια

Πάντων προστατεύεις, Ἀγαθή, τῶν καταφευγόντων ἐν πίστει τῇ κραταιᾷ Σου χειρί, ἄλλην γὰρ οὐκ ἔχομεν ἁμαρτωλοὶ πρὸς Θεόν, ἐν κινδύνοις καὶ θλίψεσιν, ἀεὶ μεσιτείαν, οἱ κατακαμπτόμενοι ὑπὸ πταισμάτων πολλῶν, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὅθεν Σοὶ προσπίπτομεν, Ρύσαι πάσης περιστάσεως τοὺς δούλους Σου.
Πάντων θλιβομένων ἡ χαρά, καὶ ἀδικουμένων προστάτις, καὶ πενομένων τροφή, ξένων τὲ παράκλησις, καὶ βακτηρία τυφλῶν, ἀσθενούντων ἐπίσκεψις, καταπονουμένων σκέπη καὶ ἀντίληψις, καὶ ὀρφανῶν βοηθός, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, σῦ ὑπάρχεις· Ἄχραντε, σπεῦσον, δυσωποῦμεν, ρύσασθαι τοὺς δούλους Σου.
Δέσποινα, πρόσδεξαι τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. ВLчце, пріими2 моли6твы р†бъ твои1хъ, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz нyжды и3 печaли.
Τὴν πάσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξον μὲ ὑπὸ τὴν σκέπην Σου. ВсE ўповaніе моE на тS возлагaю, м™и б9іz, сохрани1 мz под8 кр0вомъ твои1мъ.

Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν – Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ

Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ, ґми1нь.
Закрыть меню
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться