Bukvar_1527Первый полностью сохранившийся хорватский букварь напечатанный в Венеции в 1527 г., в типографии Адрея Торессания (Andrea Toressanо). Состоит из 11 страниц. Первая страница обрамлена в рамку ренессансного стиля. На этой странице после обращения (Исусу, Марии) имеются 33 глаголические буквы в азбучном порядке, а затем следует таблица для обучения произношению букв. Затем “Отче наш”, “Богородице, Дево”, псалмы (109-113, 116), “Величит душа моя Господа”, “Ныне отпущаеши”, псалмы (129, 50, 90), “Тебя, Бога, хвалим”, различные молитвы, начало Евангелия от Иоанна, Апостольский Символ Веры. В конце имеются, возможно, апокрифические молитвы. Язык букваря церковнославянский хорватского извода. Влияние хорватского языка очень выражено в упомянутых (апокрифических) молитвах. Составитель букваря неизвестен. 

Prva cjelovito sačuvana hrvatska početnica (bukvar) otisnuta je u Veneciji 1527. u tiskari Andrije Toressanija. Ima 11 stranica. Njezina prva stranica uokvirena je u renesansni okvir. Na toj stranici nakon zaziva (Isus, Marija) nalaze se 33 glagoljična slova u azbučnom poretku, a onda dolazi tablica za sricanje slogova. Zatim slijedi “Otče naš”, “Zdrava Marie”, psalmi (109-113, 116), “Veličit duša moja Gospoda”, “Pjesnь Simeona starca”, psalmi (129, 50, 90), “Te Deum”, razne molitve, početak Evanđelja po Ivanu, Apostolski simbol. Na kraju dolaze molitve koje bi mogle biti apokrifne. Jezik bukvara je crkvenoslavenski hrvatske redakcije. Utjecaj hrvatskog jezika posebno je izražen u spomenutim (apokrifnim) molitvama gdje nailazimo na brojne čakavizme. Nije poznato tko je priredio bukvar.

  PDF ~ 10 MB

Литература

DAMJANOVIĆ, Stjepan. Tri najstarije tiskane hrvatske početnice.

JEMBRIH, Alojz. Durychov opis glagoljske tiskane početnice iz 1527.

TVORIĆ, Alojzija. Metodička oblikovanost prve tiskane hrvatskoglagoljske početnice.

TANDARIĆ, Josip. (Recenzija, Prikaz) Prva hrvatskoglagoljska početnica 1527. 

ДЖУРОВA, Аксиния; СТАНЧЕВ, Красимир. Неизвестни екземпляри от хърватски глаголически издания в Biblioteca Ambrosiana (Милано)

ŠIMČIK, Antun . Najstarija hrvatska početnica štampana g. 1527, Hrvatska revija, Zagreb 1933, str. 375–376.

BRATULIĆ, Josip. Hrvatske početnice do Narodnoga preporoda, pogovor pretisku Prve hrvatskoglagoljske početnice 1527., Biblioteka Starine, Sv.2, HAZU – NSK – Školska knjiga, Zagreb 2007, str. 15–29.

Закрыть меню
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться