Куйо М. Куев. Азбучната молитва в славянските литератури. София, 1974

Навършва се вече век и половина от оня момент, когато руският учен Михаил Погодин, преводач на книгата на Йосиф Добровски за Кирил и Методий[1], направи достояние на научния и културния свят едно неизвестно дотогава произведение на старобългарската литература от началния период на нейното развитие — т. нар. Азбучна молитва. Оттогава досега този стихотворен паметник не един път става предмет на внимание от страна на учените и не един път около него се разгарят оживени спорове: едни търсят и откриват нови преписи, други се опитват да разрешат някои спорни въпроси, трети правят литературен анализ и т. н. В резултат на всичко това научната мисъл се е добрала вече до известни изводи, които обаче все още не могат да се смятат за задоволителни и изчерпващи проблемите. Около Азбучната молитва все още има редица спорни въпроси, които чакат своето разрешение (далее…)

Минчева А. Старобългарски кирилски откъслеци. София, 1978

Пергаментните откъслеци, принадлежащи към кръга на старобългарските паметници, стават достояние на славистиката поразлично време благодарение на усилията на такива изтъкнати
палеослависти като В. И. Григорович, И. И. Срезневски, А. Ф. Бичков, И. В. Ягич, Е. Ф. Карски, С. М. Кулбакин, Г. А. Илински, П. А. Лавров и А. Вайан. Четири от тези паметници — Листовете на Ундолски, Новгородските листове, Хилендарските листове и Македонският кирилски лист — са публикувани от И. И. Срезневски в 1868 г. в неговия труд „Древние славянские памятники юсового письма с описаниями и с замечаниями об особенностях их правописания и язнка”. Преди това, в 1852 г., В. И. Григорович издава за първи път Хилендарските листове, а в 1865 г. А. Ф. Бичков — Новгородските листове. Последни в тази поредица се включват Златоструят на Бичков (издаден от Г. А. Илински в 1929 г.) и Зографските листове (издадени пълно от П. А. Лавров и А. Вайан в 1930 г.). (далее…)

Навтанович Л.М. Лингвотекстологический анализ древнеславянского перевода Книги Еноха. Дис. … канд. филол. наук. СПб., 2000

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение. Ветхозаветный апокриф Книга Еноха: с древних времен до наших дней  — с.  3
Глава 1. Текстологическое исследование славянских списков Книги Еноха— с. 47 (далее…)

Невоструев К.И., архим. Иннокентий (Просвирник), Жуковская Л.П., Лисовой Н.Н. Мстиславово Евангелие XII века. Исследования. М., 1997

Содержание

К. И. Невоструев
Исследование о Евангелии, писанном для Новгородского Мстислава Владимировича в начале XII века, в сличении с Остромировым списком, Галичским и двумя другими XII и одним XIII века (далее…)

Щепкин В.Н. Рассуждение о языке Саввиной книги. СПб., 1899

Содержание

Предисловие [I-XXI] Описание памятника
Состав. Пергамент. Разлиновка. Чернила. Краска. Почерк  [1] Художественные мотивы: заставки и инициалы [15] Письмо: начертания и употребление букв титл и надстрочного значка [27] Признаки непосредственного глаголического оригинала [57] Приписки [70] (далее…)

Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984

Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс.  Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры (в двух частях). Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1984

В монографии исследуются теоретические проблемы сравнительно-исторического (диахронического) языкознания в сопоставлении с типологической лингвистикой и лингвистикой универсалий.
Исследование лингвистических вопросов проводится на широком типологическом фоне проблематики этногенеза индоевропейских народов (племен-носителей индоевропейских диалектов) и их культурно-исторических взаимоотношений в древности с другими племенами и народами сопредельных ареалов на континенте Евразии.
Книга представит интерес для филологов и историков широкого профиля, лингвистов-теоретиков, археологов, этнологов и историков культуры. (далее…)

Закрыть меню
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться