Культурное наследие Древней Руси : истоки, становление, традиции / отв. ред. В. Г. Базанов ; ред. М. Б. Храпченко. – М. : Наука, 1976. – 460 с. : ил.

папка на docs.google © Danefæ.org Содержание Л. А. Дмитриев, Я. С. Лурье, А. М. Панченко. Проблемы изучения древнерусской литературы.  © Danefæ.org ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРА Т. А. Иванова (Ленинград). У истоков славянской письменности (К переводческой деятельности Мефодия). П. Н. Динеков…

Куйо М. Куев. Азбучната молитва в славянските литератури. София, 1974

Навършва се вече век и половина от оня момент, когато руският учен Михаил Погодин, преводач на книгата на Йосиф Добровски за Кирил и Методий[1], направи достояние на научния и културния свят едно неизвестно дотогава произведение на старобългарската литература от началния период на нейното развитие — т. нар. Азбучна молитва. Оттогава досега този стихотворен паметник не един път става предмет на внимание от страна на учените и не един път около него се разгарят оживени спорове: едни търсят и откриват нови преписи, други се опитват да разрешат някои спорни въпроси, трети правят литературен анализ и т. н. В резултат на всичко това научната мисъл се е добрала вече до известни изводи, които обаче все още не могат да се смятат за задоволителни и изчерпващи проблемите. Около Азбучната молитва все още има редица спорни въпроси, които чакат своето разрешение (далее…)

Закрыть меню